Fotolia_HerbesProv61526999_XS

Related Work

Erbe di Provenza

Erbe di Provenza


Prima :
Flora totale : 190 000 UFC/g
Coliformi totali : >15 000 UFC/g
Muffe : >15…

Gherigli di Noci

Gherigli di Noci


Prima :
Microrganismi aerobici a 30° : 190 000 UFC/g
Coliformi totali a 30° : >15 000 UFC/g

Fariana di mandorle

Fariana di mandorle


Prima :
Microrganismi aerobici : 53 000 UFC/g
Coliformi totali a 30° : 370 UFC/g
Bacillus…

Harpagophytum

Harpagophytum


Prima :
Microrganismi aerobici : 500 000 UFC/g
Batteri gram-resistenti ai sali biliari : >10…